การศึกษาประสิทธิภาพของสนับแข้งลดแรงกระแทก ด้วยแบบจำลองโครงสร้างของปลอกหนอนผีเสื้อกลางคืนวงศ์ Tineidae

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รตนธร มาแผ้ว, ณัฐรัชต์ ตั้งสวัสดิรัตน์, เสฏฐวิทย์ ธรรมสละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขธนัท พรมจิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อุบัติเหตุระหว่างการเล่นกีฬาส่งผลให้นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บ อุปกรณ์ช่วยลดการบาดเจ็บจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับนักกีฬาที่มีการปะทะ เช่น ฟุตบอล อุปกรณ์ป้องกันที่นิยมใช้ คือ สนับแข้ง แต่สนับแข้งตามท้องตลาดทั่วไป มีราคาสูง สามารถช่วยลดแรงกระแทกได้ แต่วัสดุที่ใช้มีความทนทานต่ำ ทำให้ใช้สนับแข้งได้ไม่คุ้มค่า อีกทั้งสนับแข้งทั่วไป ถูกออกแบบให้สามารถรองรับให้เข้ากับสรีรวิทยาของหน้าแข้งได้สำหรับนักกีฬาบางคนเท่านั้น ดังนั้นนักกีฬาจึงมีความเสี่ยงต่อการได้รับการกระแทกบริเวณหน้าแข้งระหว่างการเล่นกีฬาได้ตลอดเวลา

จากผลการสำรวจลักษณะทางภายภาพและลักษณะทางชีวภาพของรังหนอนปลอกผีเสื้อกลางคืน

ทางเราจึงได้เล็งเห็นว่า วัสดุที่เป็นส่วนประกอบ หรือการสานเส้นใยภายในรังหนอนปลอกมีลักษณะที่เหนียวและมีความหนา มีความโค้งนูน ความโปร่ง และน้ำหนักเบา คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำลักษณะที่สำคัญและโดดเด่นของรังปลอกหนอนผีเสื้อ มาวิเคราะห์และนำมาดัดแปลง ออกแบบเป็นสนับแข้งเพื่อช่วยลดแรงกระแทกระหว่างการเล่นกีฬาที่มีการปะทะกัน จึงได้ทำการศึกษาโครงสร้างภายในของรังหนอนปลอก

อย่างละเอียดและนำมาเป็นข้อมูลเพื่อออกแบบโมเดลสนับแข้ง จนขึ้นรูป และนำมาทดสอบประสิทธิภาพให้เทียบเท่าสนับแข้งมาตราฐาน