ถังขยะนับแต้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชญศักดิ์ มะลิวงค์, โพธิกร เกื้อสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิชา รักชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

.