การพัฒนานวัตกรรมช่วยยึดต้นกล้าหญ้าทะเลเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหญ้าทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภา ทองรอด, ธนภรณ์ หนูเหมือน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ, ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าทะเลเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งที่อยู่ แหล่งอาหารของสัตว์น้ำ รวมถึงมีความสำคัญในการช่วยกักเก็บคาร์บอน แต่ปัจจุบันแหล่งหญ้าทะเลในน่านน้ำไทยบางแห่งมีความเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดมาจากหลายปัจจัย แต่หนึ่งในปัจจัยที่กระทบต่อการเจริญเติบโตของหญ้าทะเล คือ ความแรงของคลื่น โดยหากคลื่นแรงเกินไป จะทำให้ต้นหญ้าทะเลหลุดออกจากพื้นดิน ส่งผลต่ออัตราการรอดของหญ้าทะเลผู้จัดทำจึงสร้างนวัตกรรมช่วยยึดต้นกล้าหญ้าทะเลเพื่อเพิ่มอัตราการรอดของหญ้าทะเล โดยนวัตกรรมดังกล่าวทำมาจากไม้ไผ่ป่า ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง และย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางทะเล นวัตกรรมดังกล่าวมีขาปักสำหรับยึดต้นกล้าหญ้าทะเลกับดิน และมีแนวไม้ไผ่ต้านความรุนแรงของกระแสน้ำ โดยผู้จัดทำได้ออกแบบ สร้างนวัตกรรมช่วยยึดต้นกล้าหญ้าทะเล และเพาะหญ้าทะเลในบ่อเพาะเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นมีการทดสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรม โดยการปลูกในบริเวณอ่าวบุญคง จ.ตรัง เพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกแบบปกติ ซึ่งผู้จัดทำจะเก็บข้อมูลอัตราการรอด และลักษณะของหญ้าทะเลทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน หากนวัตกรรมช่วยยึดต้นกล้าหญ้าทะเลสามารถเพิ่มอัตราการรอดได้ จะมีประโยชน์ในด้านการกักเก็บคาร์บอนในระยะยาว รวมถึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพะยูนอีกด้วย