การพัฒนาระบบติดตามการวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชันLINE ในฟาร์มเลี้ยงปูทะเลนิ่มชนิดScylla olivaceaหรือปูดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส หลงขาว, ลักษิกา เนียมเกต, เพชรลดา เสียมศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามการวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติด้วยแอพพลิเคชันLINE ในฟาร์มเลี้ยงปูทะเลนิ่มชนิดScylla olivaceaหรือปูดำ โดยการศึกษาปัจจัยของน้ำที่ส่งผลต่อการเลี้ยงปูนิ่มได้แก่ค่าความเค็มของน้ำ ค่าpHของน้ำ ค่าอุณหภูมิของน้ำ และค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(Do)ที่เหมาะสม ออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยในการควบคุมและลงมือสร้างเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติมีหลักการทำงานโดยการเขียนโปรแกรมรับค่าที่ได้จากเซนเซอร์โดยหากมีค่าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปูนิ่มซึ่งเกณฑ์มีดังนี้ ค่าความเค็มของน้ำ15-35 ppt ค่าอุณหภูมิของน้ำ27-29องศาเซลเซียส ค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(DO)≥3 mg/L ค่าpH6.5-9.0(สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี,2564) ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปยังแอพพลิเคชัน LINE(LINE Notify)