การศึกษาประสิทธิภาพของเถ้าลอยในการกำจัดโลหะหนักโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาเเละค่าพีเอช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิรดา เสรีนิวัฒิ, วงศ์นภา เลิศเสริมสุข, พิญญ์พัชร์ พ้นภัยพาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเเหล่งน้ำต่างๆอาจมีโลหะหนักที่ปะปนอยู่ในปริมาณที่มากเกิน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่โรงงานปล่อยสารพิษลงสู่เเหล่งน้ำ ทำให้ในชีวิตประจำวันของผู้คนมีความเสี่ยงในการได้รับโลหะหนักเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางการอุปโภคเเละบริโภคน้ำ หรือส่งผลเสียต่อสิ่งเเวดล้อมเเละระบบนิเวศ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า เถ้าลอยมีประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักในน้ำ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกนำเถ้าลอยที่เป็นวัสดุที่ผู้ทำโครงงานสามารถหาได้เเละเป็นวัสดุเหลือใช้จากการเผาขยะซึ่งก็เป็นการลดขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น มาทำการศึกษาระยะเวลาเเละค่าพีเอชที่เหมาะสม เพื่อให้การจำกัดโลหะหนักของเถ้าลอยมีประสิทธิภาพมากที่สุด