เกมห้องกระจก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รฐนนท์ มกรมณี, ภูเบศ เสน่ห์ภักดี, ณัฐชาติ สิทธิผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงาน เรื่อง เกมห้องกระจก มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาหนึ่งในเกม Be Internet Awesome : Mindful Mountain และพัฒนาเกมให้ดีและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น มีความสำคัญต่อเยาวชน และผู้เล่นคนอื่น ๆ เนื่องจากเป็นเกมที่น่าสนใจ เล่นง่าย และเป็นเกมที่เน้นการใช้สติปัญญาและความคิดในการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุและผล

วิธีดำเนินงานเริ่มจากการกำหนดหัวข้อโครงงาน ดำเนินการทำโครงงาน ปรึกษาครูที่ปรึกษา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สรุปผลการดำเนินโครงงาน และ นำเสนอโครงงาน

ผลที่ได้รับจากการพัฒนา เกมห้องกระจก คือเมื่อนำหลักความรู้ที่ได้มาลองพิจารณาและค่อย ๆ แก้ปัญหาไปจนสำเร็จ แล้วนำไปทดสอบในโปรแกรมจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมแล้วถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีแต่ทางคณะผู้จัดทำจะดำเนินการแก้ไขและพัฒนาไม่ให้มีข้อผิดพลาดใด ๆ

สรุปในการพัฒนางาน จากการทดลองใช้หลักความรู้ที่ได้ในการแก้ปัญหาและนำไปตรวจสอบกับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา C++ ได้ว่า เมื่อลองเดินโปรแกรมจะพบว่า เราสามารถหาวิธีการหาจำนวนการยิงเลเซอร์ที่น้อยที่สุดได้เสมอ คณะผู้จัดทำจึงเกิดความคิดที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มรูปแบบเงื่อนไขในการแก้ปัญหาให้น่าสนใจมากขึ้นในโอกาสถัดไป