การศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของกระบวนการตีขึ้นรูปอลูมิเนียมผสมเกรด 7075 T6

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนิสรา กองปัญญา, ยมลพร วงษ์คำด้วง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์, พิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อลูมิเนียมอัลลอยเกรด 7075-T6 มีคุณสมบัติทางกลที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากความเเข็งเเรงที่ มากที่สุดในกลุ่ม เเละมีน้าหนักเบา จึงมีการน้าไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมผลิตชินส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือทางการเเพทย์ อุตสาหกรรมต่อเรือ อุตสหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไต่เขา ฯลฯ

กรรมวิธีการผลิตชินส่วนจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย ยังสามารถผลิตได้หลากหลายกรรมวิธี ซึ่งหนึ่งในกรรมวิธีที่นิยมน้ามาใช้คือกรรมวิธีการตีขึนรูป(forging process) เพราะจะท้าให้ชินส่วน มีสมบัติทางกลที่ดีโดยเฉพาะความเเข็งเเรงของวัสดุ

ดังนันจึงท้าให้มีความสนใจในการศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคและค่าความแข็งของชินส่วน Al 7075 T6 หลังกระบวนการตีขึนรูป เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมนองเนือวัสดุและเพื่อน้าไปต่อ ยอดในภาคอุตสาหกรรมการผลิตชินส่วนต่างๆ

เพื่อศึกษาโครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุ Al7075 T6 หลังกระบวนการตีขึนรูป

เพื่อทดสอบค่าความแข็งชินงานหลังกระบวนการตีขึนรูป