การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาระบบการทำนายสถานการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธรรศธรรม เอื้อกูลวราวัตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กอบชัย ดวงรัตนเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆระหว่างเกมการแข่งขันของนักฟุตบอลในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำประตู ส่งบอล และการตัดสินใจอื่นๆ มีการอาศัยความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์ หรืออาจไม่ได้ตัดสินใจตามเหตุผลและสถานการณ์ที่ควรจะเป็น ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดซึ่งส่งผลเสียต่อทีมและนำไปสู่การพ่ายแพ้หรือเสียประตู จึงได้พัฒนาระบบการทำนายสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อทำนายสถานการณ์เหมาะสมที่สุดซึ่งพิจารณาจากตำแหน่งทิศทางในการเคลื่อนที่และความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้เล่นทีมเดียวกันรวมถึงฝ่ายตรงข้าม และตำแหน่ง ทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอลโดยใช้การประมวลผลภาพ (computer vision) และการเรียนรู้ของตัวเครื่อง (machine learning) ด้วยวิธีการ Multi-agent Deep Q learning ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขันของนักกีฬาเพื่อทำให้ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น