ฉนวนกันความร้อนจากหนังสือพิมพ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐ์ ภัทรากรธาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร อรรจนาวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยเป็นจํานวนมากซึ่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ดังนั้น คณะผู้จัดทําโครงงานจึงคิดหาสิ่งประดิษฐ์ที่มีหนังสือพิมพ์เป็นส่วนประกอบ และเนื่องจากประเทศไทยมี สภาพอากาศที่ร้อนซึ่งเป็นปัญหาอย่างยาวนาน ดังนั้นคณะผู้จัดทําโครงงานจึงคิดหาสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลด ความร้อนนั่นคือฉนวนกันความร้อนโดยลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวบ้าน เมื่อนําประเด็น 2 ข้อมาพิจารณาจึง ได้ว่าโครงงานนี้ทําเรื่อง ฉนวนกันความร้อนจากหนังสือพิมพ์

เมื่อได้ดําเนินโครงงานมาระยะหนึ่ง หากใช้หนังสือพิมพ์เป็นวัสดุหลักเพียงอย่างเดียวจะพบว่า ฉนวนจะไม่สามารถขึ้นตัวได้จําเป็นต้องเพิ่มตัวเชื่อม ทางผู้จัดทําจึงหาตัวเชื่อมหรือตัวประสานที่ดีโดยจะ เลือกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน จนสุดท้ายตัดสินใจได้ว่า ปอสา เป็นตัวเชื่อมหรือตัวประสานที่ใช้ในโครงงานนี้

ในการทําฉนวนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเชื่อมหรือประสานให้เข้ากันเช่น กาว น้ํา เครื่องปั่น แล้วจึงนํามาอบที่ 150 องศาเซลเซียส 3 ชั่วโมง โดยผลิตฉนวนหลายครั้งซึ่งแต่ละครั้งใช้ อัตราส่วนกระดาษหนังสือพิมพ์ต่อปอสาที่ต่างกันเพื่อหาอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพการกันความร้อนที่ดี ที่สุด

ในการทดสอบประสิทธิภาพการกันความร้อน จะทําโดยสร้างเซลทดสอบที่แบ่งเป็น 2 ฝั่งโดยมี ฉนวนกันความร้อนและ metal sheet กั้นและมีแหล่งกําเนิดความร้อนอยู่ที่ปลายฝั่งแรก แล้วติด เครื่องวัดอุณหภูมิทั้ง 2 ฝั่ง เมื่อเปิดใช้งานให้บันทึกอุณหภูมิทั้ง 2 ฝ่ายทุกๆระยะเวลาหนึ่งแล้วหาผลต่าง อุณหภูมิ หากมีผลต่างอุณหภูมิมากแสดงว่ามีประสิทธิภาพการกันความร้อนที่ดี และชุดการทดสอบจะมี ชุดที่ไม่ใส่ฉนวน ชุดที่ใส่ฉนวนใช้งานจริงนั่นคือฉนวนอลูมิเนียมฟอยล์ และชุดที่ใส่ฉนวนจากหนังสือพิมพ์ และปอสาโดยมีหลายชุดแบ่งตามอัตราส่วนหนังสือพิมพ์กับปอสา