ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายเกลียวทองในคุณภาพน้ำต่างๆ เพื่อหาน้ำที่ดีที่สุดในการเลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฎฐ์ อัษชริอินทรีย์, เจตน์พิศุทธิ์ ตันสุวรรณโรจน์, นายกันตภณ ภูสง่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ สืบสุยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

….วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบน้ำฝน น้ำกรอง น้ำดื่ม และน้ำประปา ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายเกลียวทอง

​วิธีการดำเนินการ โดยน้ำที่ 1 เป็นน้ำฝน น้ำที่ 2 เป็นกรอง น้ำที่ 3 เป็นน้ำดื่ม และน้ำที่ 4 เป็นน้ำประปา

ซึ่งแต่ละ treatment จะทำซ้ำกัน 3 ชุด ขวดละ500 ml 3 ขวดต่อ1 ตัวอย่าง รวมเป็นทั้งหมด 12 ขวดโดยใช้ปัจจัยที่ควบคุมทางเคมีคือใช้ปุ๋ยสูตร Zarrouk medium ใส่ลงไปในน้ำทั้ง 4 treatment โดยมีการเก็บตัวอย่างของแต่ละ treatment มาวัดค่า OD , pH และความเค็มทุกวัน ในแต่ละวันจำนวน 1 ครั้ง คือช่วงเวลา12.00 ถึง 13.00 น.