ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และความเป็นไปได้ในการนำเมล็ดมะรุม เมล็ดราชพฤกษ์ และเมล็ดทุเรียน ในการสร้างตะกอนที่มีผลต่อการลดความขุ่นของน้ำ เพื่อพัฒนาสู่สังคมและสาธารณประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรัชญา ก้างออนตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และความเป็นไปได้ในการนำเมล็ดมะรุม เมล็ดราชพฤกษ์ และ เมล็ดทุเรียนในการสร้างตะกอนที่มีผลต่อการลดความขุ่นของน้ำเพื่อพัฒนาสู่สังคมและสาธารณประโยชน์ โดย นาย ปรัชญา ก้างออนตา อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาววราภรณ์ สืบสุยะโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ด้วยที่บ้านของผู้จัดทำเป็นเกษตรกร มีบ่อน้ำจืดที่ขุดไว้เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค แถมยังเอื้อให้คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์บ่อนั้นด้วย ซึ่งน้ำจืดในธรรมชาติ จะมีคุณภาพทางกายภาพไม่ดีนัก คือมักจะมีความขุ่น มีรส กลิ่น สีไม่ค่อยดี เนื่องจากน้ำผิวดินจะพาเอาอนุภาคของสิ่งต่าง ๆ บนพื้นดิน ซึ่งเป็นทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ละลายเจือปนมาด้วยซึ่งคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพไปตามฤดูกาล เช่น ในฤดูฝนปริมาณน้ำมาก อัตรา การไหลของน้ำสูง มักจะเกิดการพัดพาเอาอนุภาคสิ่งต่าง ๆ ลงมาปนเปื้อนในแหล่งน้ำผิวดินมาก ทำให้ความขุ่นของแหล่งน้ำสูง กว่าในฤดูร้อน เป็นต้น (ปราโมทย์ เชี่ยวชาญ, 2551) ดังนั้นหากมีการนำน้ำจากแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำผิวดินอื่น ๆ มาให้ ประโยชน์จึงควรผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างในน้ำให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดก่อนนำไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบปริมาณที่เหมาะสมของเมล็ดมะรุม เมล็ดดอกราชพฤกษ์และเมล็ดทุเรียน ในการเป็นสารสร้างตะกอน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการกำจัดความขุ่นในน้ำของสารสร้างตะกอนและสารช่วยสร้างตะกอนจาก เมล็ดมะรุม เมล็ดดอกราชพฤกษ์ และเมล็ดทุเรียน เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเมล็ดมะรุม เมล็ดราชพฤกษ์และเมล็ดทุเรียนในการลด ความขุ่นของน้ำ เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการนำเมล็ดมะรุม เมล็ดราชพฤกษ์และเมล็ดทุเรียนใน การลดความขุ่นของน้ำ และเพื่อใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาผลิตสารลดความขุ่นของน้ำ ที่ปลอดภัยและประหยัด ค่าใช้จ่าย