อุปกรณ์บัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพล เพ็งโคตร, อนุวัฒน์ สีเเก้ว, ธนภัทร นาดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคล เปลี่ยนเอก, อรเกษม ศรีเวียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ส่วนใหญ่เมื่อใช้น้ำแล้วก็ปล่อยทิ้งไปโดยไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ และทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม น้ำเสียที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น น้ำที่ทิ้งจากการล้างจาน ซึ่งในน้ำล้างจานจะมีสารอินทรีย์ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน สารเหล่านี้ทำให้เกิดการเน่าเสีย ผู้พัฒนาจึงคิดที่จะทำอุปกรณ์บัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน โดยมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ดังนี้ 1.ถังดักไขมัน 2.ถังที่มีไส้กรองเป็นกาบมะพร้าว โดยกาบมะพร้าวจะกรองตะกอนเศษอาหารเล็กๆที่ผ่านมาจากถังดักไขมัน และในกาบมะพร้าวมีสารแทนนิน มีคุณสมบัติเป็นสารสร้างตะกอนกับโปรตีนและแป้ง สารแทนนินจัดเป็นสารสร้างตะกอนชีวภาพในกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการสร้างตะกอนร่วม (coagulation) 3.ถังที่มีเปลือกกุ้งอบแห้ง ซึ่งเปลือกกุ้งอบแห้งจะมีสารไคโตซาน มีคุณสมบัติก่อการจับก้อนของตะกอน 4.ถังที่มีไส้กรองเป็นถ่านจากซังข้าวโพด มีคุณสมบัติดูดซับสี กลิ่น สารเคมี 5.ถังพักน้ำหลังบำบัด ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ นำน้ำจากการล้างจานมาวัดคุณภาพน้ำก่อน-หลังการบำบัดด้วยอุปกรณ์บัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน ดังนั้นอุปกรณ์บัดน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างจานในครัวเรือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ไม่ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ และสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้