ปุ๋ยน้ำหมักฝักคูนผสมแกลบดำกำจัดหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมล พุทธรักษา, กุสุมา เพชรสุวรรณ, บุญญฤทธิ์ บุญค้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรเกษม ศรีเวียง, มงคล เปลี่ยนเอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.บัวใหญ่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปุ๋ยน้ำหมักฝักคูนผสมแกลบดำกำจัดหอยเชอรี่ มีจุดมุ่งหมาย 1.เพื่อศึกษาการทำปุ๋ยจากน้ำหมักฝักคูนผสมแกลบดำ 2.เพิ่มศึกษาเปรียบเทียบปุ๋ยน้ำหมักฝักคูนผสมแกลบดำกับกากชาที่ใช้ในการกำจัดหอยเชอรี่ ซึ่งมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ ตอนที่ 1 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักฝักคูนอ่อน, น้ำหมักฝักคูนแก่ ,น้ำหมักฝักคูนอ่อนผสมจุลิทรีย์หน่อกล้วย และน้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลิทรีย์หน่อกล้วย ผลการทดลองน้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด ตอนที่ 2 ทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่หมักเป็นระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน และ 28 วัน ผลการทดลอง น้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วย ที่หมัก 28 วัน มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด ตอนที่ 4 ทดสอบประสิทธิภาพแกลบดำคลุกเคล้าน้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยที่หมักเป็นระยะเวลา 7 วัน, 14 วัน, 21 วัน, 28 วัน และกากชา ผลการทดลอง กากชา มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด เนื่องจากกากชานั้นมีสารซาโปนิน ซึ่งสารตัวนี้จะไปทำลายระบบประสาทของหอยเชอรี่และสัตว์น้ำ ทำให้สัตว์น้ำชนิดอื่นๆตายไปด้วย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงขอแนะนำให้ใช้แกลบดำคลุกเคล้าน้ำหมักฝักคูนแก่ผสมจุลินทรีย์หน่อกล้วยในการกำจัดหอยเชอรี่เพราะในฝักคูนมีสารอัลทราฟีโนนซึ่งสารตัวนี้จะไปทำลายเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนของหอยเชอรี่ให้หยุดการเคลื่อนที่และ เป็นอัมพาต แต่จะไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ส่วนแกลบดำนั้นมีมีแร่ธาตุโปตัสเซียมและแคลเซียม จะช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชป้องกันการเกิดโรคในดิน ช่วยทำให้ดินมีคุณภาพเนื่องจากถ่านแกลบมีรูพรุนมากจุลินทรีย์อาศัยอยู่ได้มากและแข็งแรง เกิดกระบวนการย่อยสลายได้ดี