ดาวเทียมกระป๋องเพื่อการศึกษามลภาวะทางอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิทธิ์ สาสงเคราะห์, ณัฐกานต์ แก้วไพรำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนงค์รัตน์ แก้วบำรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโยธินบูรณะ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การศึกษามลภาวะทางอากาศบ่อยครั้งมักมีข้อจำกัดเนื่องจากสามารถตรวจวัดได้เพียงเฉพาะระดับพื้นดิน การตรวจวัดที่ความสูงต่างๆ ซึ่งสามารถบอกการแพร่กระจายของมลภาวะนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โครงงานนี้ได้ทำการพัฒนาดาวเทียมกระป๋องเพื่อใช้ในการศึกษามลภาวะทางอากาศ โดยบนดาวเทียมจะติดตั้งเซนเซอร์เพื่อใช้ในการระบุพิกัดและความสูงของดาวเทียมกระป๋อง และเซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดสภาวะแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์)และมลภาวะทางอากาศ (ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์) จากการทดสอบดาวเทียมกระป๋อง ณ สนามบินโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี พบว่า บริเวณดังกล่าวมีปริมาณฝุ่นละอองน้อยกว่า 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ต่ำกว่า 6 ppm ทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ คือ เป็นพื้นที่ห่างไกลบ้านเรือนและโรงงาน ทำให้ไม่มีมลภาวะทางอากาศ