การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากกะเพรา โหระพา เเละ ข่า ในการลดปริมาณสารอะฟลาท็อกซิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุขณัฐ ลาภณัฐขันติ, ณิธิศ เจดีย์แปง, ปวีร์ วิลาศชัยเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญนภา ศรีโฉม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารอะฟลาท็อกซินจากสารสกัดใบกะเพรา โหระพา และข่า ในการลดปริมาณสารอะฟลาท็อกซิน โดยใช้พืชทั้งสามชนิดมาสกัดด้วยเฮกเซนและเอทานอล แล้วผสมกับ Potato Dextrose Agar (PDA) ในอัตราส่วน 1 : 9 (น้ำสารสกัด : อาหารเลี้ยงเชื้อ) จึงแบ่งความเข้มข้นของสารสกัดเป็น 2.50, 5.00 และ 10.00% ตามลำดับ วัดปริมาณสารอะฟลาท็อกซินก่อนการทดลองด้วย DOA Aflatoxin ELISA Test Kit จากนัั้นนำถั่วลิสงมาหยดด้วยสารสกัดทั้งสาม ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 4 วัน วัดปริมาณสารอะฟลาท็อกซินหลังการทดลองและบันทึกผล ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณสารอะฟลาท็อกซินที่เปลี่ยนแปลงไป