การศึกษาความสัมพันธ์จากลวดลายของการทำซ้ำในรูปสามเหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญลักษมณ์ เปรมปรีดิ์, ทิพย์ธิดา ภาระพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศันสนีย์ บุญสนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เรขาคณิตและการวิเคราะห์(analysis) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง ความสัมพันธ์ และจำนวน โดยการใช้ตัวแปรและตัวเลขเป็นส่วนประกอบ อัตราส่วนของการย่อ/ขยาย มีความเกี่ยวข้องกับพีชคณิตร่วมกับเลขาคณิต ซึ่งประกอบไปด้วยความสัมพันธ์ในรูปสมการและการสร้างภาพจากการทำซ้ำในรูปสามเหลี่ยม โดยใช้โปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับรูปร่างและจำนวน ที่เกี่ยวกับพีชคณิต ตรีโกณมิติ แคลคูลัสและเรื่องอื่นๆอธิบายหลักการคณิตศาสตร์ การสร้างภาพทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าลวดลายที่เกิดขึ้นจากการทำซ้ำและอัตราส่วนการย่อ/ขยายของรูปสามเหลี่ยมมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้น จึงได้นำลวดลายของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นมาศึกษาหาความสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายของรูปสามเหลี่ยมที่เกิดจากการทำซ้ำ