การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียStaphylococcus aureusของสารสกัดออกฤกษ์จากเปลือกต้น เนื้อต้น เปลือกรากและเนื้อรากของฝิ่นต้นเพื่อนำไปเสริมในไฮโดรเจลปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา จันทร์ชื่น, ประพิมพร แก้วเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทองเพียร สิงห์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝิ่นต้น (ชื่อวิทยาศาสตร์ Jatropha multifida L.) เป็นพืชที่มีสรรพคุณรอบด้าน สามารถเป็นได้ทั้งยารักษาโรคแต่ในขณะเดียวกันสามารถเป็นยาพิษขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนของพืช โดยในส่วนต่างๆของฝิ่นต้นจะมีสารกลุ่มไดเทอพีนซึ่งมีคุณสมบัติต้านจุลชีพและแก้อักเสบ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการศึกษาเปรียบเทียบสารสกัดออกฤทธิ์ที่ได้จากส่วนต่างๆของฝิ่นต้น ได้แก่ เปลือกราก เปลือกลำต้น เนื้อราก และเนื้อลำต้น เพื่อหาส่วนที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อStaphylococcus aureusได้ดีที่สุดตรวจสอบด้วยวิธีdisk agar diffusion จากนั้นนำสารสกัดออกฤทธิ์ที่ได้ไปทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ใช้ในการยังยั้งเชื้อS. aureusเมื่อนำไปเสริมในไฮโดรเจลฟิล์มปิดแผล