การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆที่นิยมปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อชิรญา จันทร์ขำ, ภัทรภร สีหะอำไพ, ธนาภรณ์ แย้มเกษร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นริศตา ด้วงต้อย, มานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ที่นิยมปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อการระเหยของน้ำ ศึกษาการคายระเหยน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ศึกษาการคายน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ และศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยธรรมชาติที่มีผลต่อการระเหยของน้ำ พบว่า สภาพปัจจัยธรรมชาติมีผลต่อการระเหยของน้ำ เนื่องจากระดับน้ำที่ลดลงนั้นมีความสัมพันธ์กับปัจจัยในด้านต่างๆ ทั้ง อุณหภูมิน้ำ, อุณหภูมิอากาศ, ความเร็วลม, ความชื้นสัมพัทธ์, และความยาวนานแสงแดด ตอนที่ 2 ศึกษาการคายระเหยน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า การคายระเหยน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มีความแตกต่างกัน โดยข้าวสายพันธุ์ที่มีค่าการคายระเหยน้ำมากที่สุดคือ ปทุมธานี 1 รองลงมาคือ กข 47 และน้อยที่สุด คือ กข 41 ตอนที่ 3 ศึกษาการคายน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า การคายน้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มีความแตกต่างกัน โดยข้าวสายพันธุ์ ที่มีค่าการคายน้ำมากที่สุดคือ ปทุมธานี 1 รองลงมาคือ กข 47 และน้อยที่สุด คือ กข 41 ตอนที่ 4 ศึกษาปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า ปริมาณการใช้น้ำของข้าวสายพันธุ์ต่างๆ มีความแตกต่างกัน โดยข้าวสายพันธุ์ ที่มีปริมาณการใช้น้ำมากที่สุดคือ ปทุมธานี 1 รองลงมาคือ กข 47 และน้อยที่สุด คือ กข 41ซึ่งจากการสังเกตการเจริญเติบโตพบว่าข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 มีการแตกกอดีกว่า ข้าว กข 41 และ กข 47 จึงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปริมาณการใช้น้ำที่มากกว่า ทั้งนี้มีความเกี่ยวข้องกับการแตกกอ จำนวนเมล็ดต่อรวง การชอบและไม่ชอบน้ำของข้าว โดยข้าวสายพันธุ์ กข 41 และสายพันธุ์ กข 47 จะเป็นข้าวที่มีลักษณะ ทนแล้ง ไม่ชอบน้ำ จึงมีปริมาณการใช้น้ำที่น้อยกว่าปทุมธานี 1