การพัฒนาชุดทดสอบความสดของอาหารทะเลโดยใช้เซนเซอร์แบบกระดาษจากสารสกัดจากลูกหม่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนขวัญ ดาบพลอ่อน, ปริมนภัส นัทยาย, ณภกรณ์ กลางชมภู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาขยะอาหารทะเลประมาณ 51–60% เกิดจากผู้บริโภคในครัวเรือนที่เข้าใจผิดว่า กลิ่นอาหารทะเลที่ปล่อยออกมาจากอาหารที่เก็บไว้ระยะเวลาหนึ่งมันเน่าเสีย ดังนั้นโครงงานนี้จึงสนใจพัฒนาเซนเซอร์แบบกระดาษโดยใช้สารสกัดจากลูกหม่อน สำหรับวิเคราะห์การเน่าเสียของอาหารทะเล ซึ่งพัฒนาโดยการตรวจจับแอมโมเนียที่ปล่อยออกมาจากอาหารทะเล