การพัฒนาคอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้นทุนต่ำจากความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นสับปะรดสีกับการเจริญเติบโตของสาหร่าย Oedogonium

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรักษ์ ดะระสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร, สุธิพงษ์ ใจแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สับปะรดสี (Bromeliad) เป็นกลุ่มของไม้ประดับที่ได้รับความนิยมในการปลูกประดับ จากการสังเกตพบว่าในช่องว่างระหว่างใบทุกช่องมีการเจริญเติบโตของสาหร่าย Oedogonium ซึ่งเป็นสาหร่ายที่พบการกระจายพันธุ์ในแหล่งน้ำอื่นๆ น้อยมากและนิยมนำไปใช้ในการสกัดสารที่มีสรรพคุณทางเวชสำอาง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อความสัมพันธ์ของโครงสร้างต้นสับปะรดสีกับการเจริญเติบโตของสาหร่าย Oedogonium เพื่อพัฒนาคอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้นทุนต่ำ โดยศึกษาโครงสร้างต้นสับปะรดสีส่วนต่างๆ ของสับปะรดสี พบว่าร่องระหว่างใบในชั้นกลางจะมีความหนาแน่นของสาหร่าย Oedogonium มากกว่าร่องใบชั้นบนและชั้นล่าง ตามลำดับ ทั้งร่องใบชั้นกลางดังกล่าวจะมีค่า pH ที่เป็นกรดเล็กน้อย มีปริมาตรของน้ำและอุณหภูมิคงที่ตลอดทั้งวัน ส่งผลให้ตำแหน่งดังกล่าวมีมวลชีวภาพของสาหร่าย Oedogonium มากกว่า ร่องใบชั้นบนและชั้นล่าง ถึง 3.2 และ 2.3 เท่า ตามลำดับ ทั้งนี้มวงชีวภาพดังกล่าวยังสูงกว่าการนำสาหร่าย Oedogonium ไปเพาะเลี้ยงในตู้ควบคุมอุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมถึง 2.1 เท่า ในการทดลองต่อมาได้ทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพในรอบวันของภายในแอ่งน้ำที่ร่องใบของสับปะรดสี โดยวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลง pH ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ พบว่า ค่า pH ของแอ่งน้ำที่ร่องใบชั้นกลางมีระดับเพิ่มขึ้นตามค่าความเข้มแสงที่เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ที่เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของภาวะอิงอาศัย (Commensalism) ที่เกิดขึ้น การทดลองสุดท้ายได้พัฒนาคอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้นทุนต่ำ โดยนำโครงสร้างของต้นสับปะรดสีมาออกแบบสร้างคอนโดเพื่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Oedogonium โดยใช้ระบบ IOT เพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เหมาะสมต่อการเจริญของสาหร่ายผ่านเซนเซอร์ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเก็บผลเพื่อวิเคราะห์มวลชีภาพและการเปลี่ยนแปลงสมบัติของน้ำเลี้ยง

คำสำคัญ Oedogonium คอนโดเพาะเลี้ยงสาหร่ายต้นทุนต่ำ สับปะรดสี