การพัฒนาชุดตรวจสอบสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอางจากปฏิกิริยายาระหว่างสารคัดหลั่งจากมอดแป้งกับแป้งที่ได้จากพืชชนิดต่างๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตในชีวิตประจำวันพบว่าข้าวที่ถูกมอดแป้งกัดกินจะพบการขับสารคัดหลั่งบางชนิดที่มีกลิ่นฉุนติดกับเมล็ดข้าว เมื่อนำข้าวดังกล่าวไปหุงจะพบว่ามีการเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีชมพู จึงทำให้สนใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาของสารดังกล่าว โดยจากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าสารคัดหลั่งดังกล่าวเป็นสารประกอบควิโนน ซึ่งยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการนำปฏิกิริยาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดแนวคิดว่าหากนำปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบควิโนนดังกล่าวกับแป้งมาใช้ในการทดสอบสารไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง โดยพัฒนาเป็นชุดทดสอบกึ่งสำเร็จรูปอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในท้องถิ่นมีแป้งจากพืชหลายๆ ชนิด เช่น แป้งข้าวเหนียว แป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวสาลีและแป้งข้าวโพด ซึ่งอาจทำให้เกิดโครงสร้างหรอเฉดสีของสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสีเฉพาะต่อสารประกอบควิโนนแต่ละชนิด จึงได้พัฒนาโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็น เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับผู้บริโภคมากกว่าการไปหาซื้อสารเคมีหรืออุปกรณ์ที่มีราคาแพง อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจกลไกในการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแป้งกับสารประกอบควิโนน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนำไปใช้ประโยชน์ในทางเคมีอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคตต่อไป