เเผ่นกันลื่นภายในห้องนํ้าต้านเชื้อราเเละเเบคที่เรียสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฮานาน สะหัดอีตำ, วีอาม มะแอ, อามาลีนา รัสมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธี จุ้งลก, มารีแย อาแวหะโละ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานแผ่นกันลื่นภายในห้องน้ำต้านเชื้อราและแบคที่เรียสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษารูปแบบพื้นผิวของพอลิเมอร์

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกันลื่นภายในห้องน้ำต้านเชื้อราและแบคทีเรียสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาการขึ้นรูปแผ่นยางกันลื่นสำหรับผู้สูงอายุที่สามารถต้านราและแบคที่เรียโดยมีขั้นตอนดังนี้ เตรียมยางธรรมชาติและสารเคมีในปริมาณที่แตกต่างกัน นำยางที่ผสมเปลือกไข่ลงไปบดผสมในเครื่อง Internal Mixer โดยกำหนดความเร็วของโรเตอร์ 60 รอบ/นาที ที่อุณหภูมิ 50 องศา เป็นเวลา 2นาที แล้วเติมสารตัวกระตุ้น กรดเสตียริกและซิงค์ออกไซด์ลงไปบดผสมอีก 2 นาที หลังจากนั้นจึงเติมสารตัวเติม น้ำมันพาราฟิน และสารยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียลงไปแล้วบดผสมต่ออึก 2 นาทีหลังจากนั้นจึงเติมสารตัวเร่ง สารวัลคาไนซ์ ซัลเฟอร์ บดผสม 2นาที แล้วจึงนำยางที่บดผสมเสร็จแล้วออกจากเครื่องและนำไปรีดให้เป็นแผ่นด้วยเครื่อง โow-Roll-Mill จากนั้นทิ้งให้เย็นแล้วนำไปเก็บในตู้แช่ เพื่อรอขึ้นรูปและนำไปทดสอบสมบัติเชิงกล และสมบัติการต้านทานต่อเชื้อราและเชื้อแบคที่เรียและสรุปผล

จากการทคลองพบว่า แผ่นกันลื่นภายในห้องน้ำต้านเชื้อราและแบคที่เรียสำหรับผู้สูงอายุสามารถเตรียมได้ด้วยการนำยางธรรมชาติมาผสมกับนาโนชิงค์ออกไซด์และนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ และใช้สารตัวเติมเป็นแคลเชียมคาร์บอเนตจำนวน 80 phr มีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้เป็นยางปูพื้นกันลื่นในห้องน้ำ สามารถยืนยันได้จากการทดสอบความแข็ง แรงกดอัด ความต้านทานต่อแรงดึง และสามารถยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและเชื้อแบคที่เรียได้ด้วยการทดสอบกับเชื้อรา