การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงของแผ่นซับเสียงจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรตน์ กองสี, ภิญญาพัชญ์ พลคำมาก, นภัทร สิริรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวพร เทพจั้ง, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับเสียงที่ทำจากพืชทั้งสามชนิด ได้แก่ ผักตบชวา มะพร้าว และแกลบ โดยนำวัสดุทั้งสามมาแปรรูปให้เป็นเส้นใย แล้วนำไปขึ้นรูปให้เป็นแผ่นโดยใช้อัตราส่วนของใยพืชแต่ละชนิดต่อน้ำยางผสม ในอัตราส่วน 1:10 1:20 และ 1:30 โดยน้ำหนักขนาด 20 x 20 ซม. 2รูปแบบ คือ แบบเรียบ และแบบฟองน้ำรังไข่ จากนั้นนำไปทดสอบหาประสิทธิภาพการดูดซับเสียงจากพืชแต่ละชนิดแล้วนำพืชที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดมาทดสอบหาอัตราส่วนและลักษณะแผ่นที่เหมาะสมที่มำให้ใยพืชมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงมากที่สุด