การศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของสารสกัดจากพืชในวงศ์เหงือกปลาหมอที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริณัฐ ดวงประวัติ, วณัชญากาน ข้อยุ่น, บรรณวิชญ์ สังหาวิทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีผู้คนสนใจเกี่ยวกับสารสกัดพืชสมุนไพรไทยมากขึ้น ในการใช้เป็นยารักษโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีความพยายามหาวิธีการที่จะนำพืชสมุนไพรมาพัฒนาเพื่อใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์สังเคราะห์เนื่องจากสมุนไพรมีความปลอดภัยและส่งผลข้างเคียงได้น้อยกว่า ดังนั้น จึงมีการศึกษาค้นคว้าสรรพคุณของสมุนไพรไทยที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียออกมามากมาย แต่วิจัยที่นำพืชในวงศ์เหงือกปลาหมอมาเปรียบเทียบกัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ยังมีอยู่ไม่มากนัก วิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ของพืชวงศ์เหงือกปลาหมอ 3ชนิด ได้แก่ รางจืด ทองพันชั่ง และฟ้าทะลายโจร โดยนำพืชตัวอย่างทั้งสามชนิดมาอบให้แห้ง แล้วนำไปหมักในเอทานอล ร้อยละ 95 จากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายด้วย Hotplate และนำสารที่ระเหยแล้วของรางจืดและทองพันชั่งไปละลายด้วย Dimethy! sulfoxide ส่วนฟ้าทะลายโจรนำไปละลายด้วย Ethyl acetate

จากนั้นนำสารสกัดจากพืชทั้งสามชนิดมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้ง Staphylococcus aureus โดยวิธี Agar Plate Diffusion Method พบว่าสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีที่สุดโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนใส 13.0 มิลลิเมตร, 14.0 มิลลิเมตรและ 14.0 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยคือ 13.67 มิลลิมตร หลังจากทำการวิจัยนี้แล้วผู้วิจัยได้มีการเล็งเห็นว่าผลการทดสอบของสารสกัดทองพันชั่งไม่เป็นไปตามวิจัยที่มีการเผยแพร่ออกมาว่าสารประกอบไรนาแคนทิน -คิวในทองพันชั่งที่ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus ได้ดีซึ่งอาจจะเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการทดลอง วิธีการสกัดสารที่แตกต่างกัน การควบคุมอุณหภูมิของhot-plate ที่สูงเกินไปอาจทำให้สารที่มีฤทธิ์ยับยั้งระเหยออกไป รวมถึงสารที่ใช้ละลาย จึงทำให้ได้ผลการทดลองที่แตกต่างจากวิจัยที่ได้ศึกษามา จากนั้นจะนำสารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อStophylococcus aureus ได้ดีที่สุดในการวิจัยนี้ ซึ่งก็คือฟ้าทะลายโจรไปพัฒนาต่อยอดเป็นแผ่นฟิล์มปิดแผลที่ทำจากแบคทีเรียเซลลูโลส ประกอบด้วยพอลิเมอร์สังเคราะห์ซึ่งก็คือพอลิคาโปแลคโตนที่มีประสิทธิภาพในยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus