การผลิตแผ่นใยจากเปลือกข้าวโพดที่เหลือทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญาดา โพธิ์ทิพย์, สุภาวิดา งันปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาท่อระบายน้ำตันยังคงเป็นปัญหาที่สามารถพบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน เนื่องจากตะเเกรงปิดฝาท่อที่นิยมใช้กันมีขนาดของรูพรุนที่กว้างมากว่าเศษฝุ่น เส้นผม รวมไปถึงเศษอาหารเเละไขมัน ส่งผลให้เกิดการกรองที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ บ่อยครั้งที่ผู้คนเลือกใช้โซดาไฟในการเเก้ปัญหาเพราะสะดวกและรวดเร็ว แต่อันตรายจากโซดาไฟสามารถทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้

คณะผู้จัดทําจึงได้ทําการศึกษาและร่วมกันระดมความคิด เพื่อหาวิธีการเเก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้คิดค้นแผ่นใยจากเปลือกข้าวโพด มาใช้เเทนตะเเกรงปิดฝาท่อเนื่องจากผู้จัดทําได้เล็งเห็นว่าเปลือกข้าวโพดนั้นเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หากนําไปกําจัดด้วยการเผาไหม้ก็จะทําให้เกิดเป็นมลพิษทางอากาศ โดยแยกเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดด้วยกระบวนการกำจัดลิกนิน จากนั้นนำเส้นใยที่ได้ไปตากแห้งที่อุณหภูมิห้อง เเล้วนำไปขึ้นรูป โดยคณะผู้จัดทำใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวเชื่อมให้เส้นใยสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นใย และในอัตราส่วนที่เเตกต่างกัน เพื่อหาอัตราส่วนของกาวเเป้งเปียกต่อเส้นใยเปลือกข้าวโพดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใช้ในการกรองต่อไป