การผลิตไฟฟ้าโดยวิธีการให้ความร้อนเซลล์ไฟฟ้าที่ทำจากเปลือกหอยกาบและหอยหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญวัชร ชารี, จิตรลดา สิงหศิริ, กัญญาวีร์ ปริบาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณญาดา คุณประสิทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความต้องการในการใช้ไฟฟ้าของผู้คนในสังคมมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันซึ่งสวนทางกับกำลังการผลิต กระแสไฟฟ้าที่น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการและมีข้อจำกัดทางด้านทรัพยากร ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิต โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาแนวทางใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากวัตถุดิบชีวมวลอย่างเปลือกหอยเชอร์รี่ เพื่อเป็นสสารชีวมวลทางเลือกใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในปัจจุบันดังนั้นทางคณะผู้จัดทำ จึงต้องการศึกษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์ไฟฟ้าโดยวิธีการให้ความร้อนเซลล์ไฟฟ้าที่ได้จากเปลือกหอย กาบและหอยหวานเนื่องจากเปลือกหอยกาบและหอยหวานมีสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมต่อการผลิตเป็นเซลล์ไฟฟ้าทั้งทางคณะผู้จัดทำยังเล็งเห็นว่าเป็นการง่ายต่อการเสาะหาเปลือกหอยหาบและหอยหวานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แล นำมาเป็นตัวแปรสำคัญในการผลิตทั้งยังสามารถเพิ่มชีวมวลทางเลือกที่ใช้ในวิธีการให้ความร้อนเซลล์ไฟฟ้านอก จากหอยเชอร์รี่ได้อีกด้วย