การคำนวณหาอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้นที่ชายหาดทะเลจากริ้วรอยของทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชา ผสมทรัพย์, ศิริรัตน์ ทองสง, อมลรดา บัวพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพล มณีพงษ์, นฤชา คมคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้นจากริ้วรอยของทราย ซึ่งริ้วรอยที่ผิวทรายมาจากการที่คลื่นซัดเข้าหาชายหาดและไหลกลับสู่ทะเล

การหาอัตราเร็วของคลื่นน้ำนั้นค่อนข้างยาก โดยเฉพาะคลื่นน้ำในน้ำลึกนั้นการคำนวณจะซับซ้อนกว่าคลื่นในน้ำตื้น เพราะมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากกว่า

ทางคณะผู้จัดทำได้มีการไปสำรวจจึงสังเกตเห็นถึงริ้วรอยของทรายของหาดกะตะ จังหวัดภูเก็ตทำให้มีความสนใจในการอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้นจากริ้วรอยของทรายโดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนในการคำนวณหาอัตราเร็ว