การขยายพันธ์หญ้าทะเลบนบก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวิจักขณ์ ตันวิวัฒน์เดช, อนันตชัย ผสมทรัพย์, ธีรภัทร ถิรพาณิชย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธ์หญ้าทะเลบนบก

SEA GRASS REPRODUCTION

นายอนันตชัย ผสมทรัพย์

Anantachai Pasomsap

นายธีรภัทร ถิรพาณิชย์กุล

Teeraphat Thiraphanitkun

นายสุวิจักษณ์ ตันติวิวัฒน์เดช

Suvichak Tantivivatdej

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาวิธีขยายพันธ์หญ้าทะเล 2)เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลบนบกโดยใช้แนวคิดการสร้างแหล่งที่อยู่บนบกให้มีความคล้ายกับแหล่งที่อยู่ในทะเล กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยคือหญ้า___ทะเลในอุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เครื่องมอที่ใช้ในการวิจัยคือการนำไปเพาะปลูกโดยใช้เกณฑ์ความสูงและน้ำหนักของหญ้าทะเลที่เปลี่ยนไปโดยแบ่งเป็น 2กลุ่มการทดลองคือ 1.กลุ่มการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต(ความสูง) 2กลุ่มการทดลองเปรียบเทียบการเจริญเติบโต(น้ำหนัก)และนำข้อมูลจากการทดลองมาเปรียบเทียบโดยทำตารางและกราฟ

ผลการวิจัยพบว่า 1)หลังการทดลองหญ้าทะเลสามารถขยายพันธ์บนแหล่งที่อยู่ใหม่ได้ดีที่สุดคือ__ 2)หลังการทดลองหญ้าทะเลสามารถเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในแหล่งที่อยู่ใหม่คือ___

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

E-mail : oakersvc12@gmail.com

Tel : 083-5516331