การถอดรหัสจากจตุรัสกลตามเงื่อนไขที่กำหนด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตเมธ สมศักดิ์, ปกรณ์ เชาวลิต, กฤติโชค ขันทีท้าว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง การถอดรหัสจากจัตุรัสกลตามเงื่อนไขที่กำหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขการวางตัวเลขในจัตุรัสกล 3×3 เพื่อเขียนโปรแกรมให้สร้างตารางจัตุรัสกล 3×3 โดยมีเลขในตารางเพียง 3 จำนวน ซึ่งไม่ให้เลขตรงกลางตารางมา( ทั้งนี้เพราะว่ากำหนดให้เงื่อนไข คือ เลขตรงกลางของตารางเป็นรหัส ) ซึ่งกำหนดรหัสตรงกลางตารางแทนตัวอักษรลับแต่ละตัว กลุ่มเราจึงศึกษาหาระเบียบวิธีการเขียนเลขลงในจัตุรัสกล3×3แบบต่างๆเพื่อให้ได้จำนวน3จำนวนที่สามารถถอดออกมาเป็นจำนวนตรงกลางได้ตามที่กำหนด