เครื่องจำลองวัตถุ 3 มิติโดยอาศัยหลักเทอร์โมพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นูรุดดีน แวนามะ, ธราธร รักสกุล, ริฟฮาน ดือราแม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการขึ้นรูปแม่พิมพ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากเนื่องจากรรมวิธีและกระบวนการที่ซับซ้อน ตั้งแต่การการพอกตัววัตถุซ้ำหลายๆชั้นหรือการใช้เวลารอแม่พิมพ์แข็งตัว ซึ่งแม่พิมพ์ที่ได้นั้นจะสามารถใช้งานได้เพียงครั้งเดียว กล่าวคือใช้แม่พิมพ์พิมพ์ลายนั้นๆได้ครั้งเดียวไม่สามารถใช้แม่พิมพ์เดิมคัดลอกลายอื่นได้อีก ทางเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดดังกล่าวจึงได้แนวคิดในการสร้างแม่พิมพ์ที่สามารถคืนตัวสู่รูปเดิมได้ เพื่อประโยชน์ในการคัดลอกลายหรือรูปทรงที่มีลักษณะเฉพาะตัวโดยที่เรายังสามารถใช้แม่พิมพ์ตัวเดิมในการจำลองวัตถุชิ้นใหม่ได้ โดยอาศัยหลักการ thermoplastic