เครื่องบีบขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตนันท์ วุฒิกรภัณฑ์, ศุภโชค อุดมสินค้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นานทรี หุ้นเหี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์