แผ่นยางพาราอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของขยะถุงพลาสติกและเศษผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภร กล้วยนิจ, วิรดา บุญค้ำชู, พิชัยภูษิต สอนหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์แผ่นยางพาราอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของขยะถุงพลาสติกและเศษผ้าและศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติเบื้องต้นของแผ่นยางอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของถุงพลาสติกและเศษผ้าของแต่ละอัตราส่วน เพื่อหาสูตรที่ดีที่สุดตามความต้องการของผู้ใช้งาน จากงานวจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีแนวทางในการนำขยะพลาสติกและเศษผ้าเหลือใช้มาผสมได้หลากหลายแนวทาง ได้แก่การผสมขยะถุงพลาสติกและเศษผ้าลงในแผ่นยางพาราเพื่อนศึกษาและเปรียบเทียบต่อไป