แผ่นห้ามเลือดจากกระดองปูนาและเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา บัวหุ่ง, สุวภัทร ขุนพันธ์, วริศรา ติดมา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคโตซานนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด สามารถละลายน้ำได้ มีความเป็นพิษต่ำ มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

จากประโยชน์ของไคโตซานดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงงาน จึงเล็งเห็นการนําเอากระดองปูนาและเปลือกกุ้งที่เป็นของเหลือทิ้งมาสกัดเปนไคโตซาน เนื่องจากในกระดองปูนามีสารไคโตซานที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ โดยพบว่ากระดองปูประกอบด้วยไคติน 25-30% โปรตีน 25% และแคลเซียมคาร์บอเนต 40-50 % และในเปลือกกุ้งประกอบด้วยไคติน 20 – 30 % โปรตีน 30 – 40 % แคลเซียมคาร์บอเนต เฉลี่ย1– 2 % และสารอื่น ๆ มีอยู่ในปริมาณเล็กน้อย

ในโครงงานนี้จึงได้นําสารละลายไคโตซานที่สกัดจากกระดองปูนา และจากเปลือกกุ้งมาผลิตเป็นแผ่นห้ามเลือด