พลาสติกจากเส้นใยใบสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราวดี คำค้อ, มาลาชาติ เเก้วสิมมา, ชิษณุพงศ์ โพนพุธ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา ทองจบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกจากเส้นใยใบสับปะรด มีจุดประสงค์ 1)เพื่อศึกษาปริมาณเส้นใยสับปะรดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นสับปะรด 2)ศึกษาการสกัดเส้นใยจากใบสับปะรด 3)ศึกษาการขึ้นรูปของแผ่นพลาสติกจากเส้นใยใบสับปะรด 4)ศึกษาประสิทธิภาพถุงพลาสติกจากเส้นใยใบสับปะรด 5)สามารถผลิตถุงพลาสติกที่ได้จากเส้นใยใบสับปะรดทดแทนถุงพลาสติกเคมีได้ โดยนำใบ เปลือกและจุกสับปะรด ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่ 1 นำไปปรับโครงสร้าง ส่วนที่ 2 นำไปฟอกขาว แล้วปรับโครงสร้าง จากนั้นนำผงเส้นใยผสมกับแป้งมันสำปะหลังกลีเซอรอลและน้ำ นำไปทดสอบค่าความทนต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น และนำไปทดสอบการย่อยสลาย ผลการศึกษาพบว่า

1.จากการศึกษาปริมาณเส้นใยสับปะรดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นสับปะรด มวลของสับปะรดก่อนสกัดมวล และหลังจากผ่านการสกัด เรียงจากมากไปน้อย พบว่า ใบ จุกและเปลือกสับปะรด สีของใบ จุกมีสีเขียว และเปลือกมีสีแดง ลักษณะเส้นใยมีขนาดเล็ก

2.จากศึกษาการสกัดเส้นใยจากใบสับปะรดที่ไม่ฟอกขาวกับฟอกขาว พบว่า เส้นใยที่ไม่ฟอกขาวมีสีเขียวอมน้ำตาล หยาบ แข็ง เส้นใยที่ฟอกขาวมีสีขาว ผิวเส้นใยนุ่ม ละเอียด

3.ศึกษาปริมาณกลีเซอรอลที่เหมาะสมที่มีความทนต่อแรงดึง ความยืดหยุ่น แสดงว่า ปริมาณกลีเซอรอลทำให้พลาสติกยืดหยุ่นได้ดีและขึ้นรูปแผ่นพลาสติกได้ดี

4.ปริมาณเส้นใยใบสับปะรดที่มีผลต่อการขึ้นรูปแผ่นพลาสติกมีความทนต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น แสดงว่า ปริมาณเส้นใยใบสับปะรดทำให้พลาสติกมีความความทนต่อแรงดึง และขึ้นรูปได้ดี

5.ศึกษาประสิทธิภาพถุงพลาสติกจากเส้นใยใบสับปะรดจากการย่อยสลายถุงพลาสติก พบว่า ถุงพลาสติกเส้นใยใบสับปะรดมีการย่อยสลายได้มากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป