อุปกรณ์กลั่นน้ำให้มีความบริสุทธิ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัชญา ผักไหม, นัยน์ยพัชร วิเศษวงษา, ธนัชญา รักเกียรติสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะโลกร้อนทำให้แหล่งน้ำจืดมีจำนวนลดลงอย่างไรก็ตามก็ยังคงมีแหล่งน้ำที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นห้วย หนอง แม่น้ำ ลำธารที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆแต่ว่าแหล่งน้ำเหล่านั้นกลับได้รับการปนเปื้อนจากทั้งทางธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ทำให้แหล่งน้ำไม่มีความสะอาดเพียงพอที่จะนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาของการปนเปื้อนของน้ำที่ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ จึงได้คิดค้นประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถกลั่นน้ำให้มีความบริสุทธิ์ได้ด้วยกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนและมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถพกพาได้

โดยแบ่งวิธีทำออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบเครื่องกลั่นน้ำ ใช้หลักการรวมแสงของเลนส์ช่วยการเพิ่มอัตราการระเหย เลือกวัสดุที่ใช้ในการทำภาชนะ เพื่อให้เกิดกระบวนการกลั่นได้โดยไม่อาศัยแหล่งพลังงานอื่น ออกแบบภายในภาชนะเพื่อให้เกิดกระบวนการไหลของของเหลวได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีที่สุด ขั้นตอนที่2 การทดสอประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำ โดยขั้นทดสอบประสิทธิภาพจะแบ่งเป็น 3 ตอน ของการทดลอง การทดลองที่ 1 ศึกษารูปแบบภายในภาชนะที่ให้ปริมาณน้ำได้มากที่สุด การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของจำนวนเลนส์นูนที่มีผลต่ออัตราการระเหยของน้ำได้ดี การทดลองที่ 3 : ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ได้จากการกลั่นเพื่อดูว่าน้ำที่ได้จากการกลั่นมีคุณภาพพอที่จะสามารถนำไปบริโภคได้หรือไม่