หุ่นยนต์เดินตามเส้นสำหรับจ่ายยาภายในวอร์ดผู้ป่วยใน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล ทัดเทียม, ปภิณวิช เลขาวิวัชกุล, ธีรภัทร สีดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วอร์ดผู้ป่วยในจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์ในการเดินจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยทำให้เกิดความพลุกพล่านภายในวอร์ดผู้ป่วยในทำให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสเป็นอย่างมาก คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมการแพทย์ เรื่องหุ่นยนต์เดินตามเส้นสำหรับจ่ายยาภายในวอร์ดผู้ป่วยใน โดยมีวัตถุประสงค์2 ประการได้แก่ 1.เพื่อประดิษฐ์หุ่นยนต์เดินตามเส้นสำหรับจ่ายยาภายในวอร์ดผู้ป่วยใน 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหุ่นยนต์เดินตามเส้นสำหรับจ่ายยาภายในวอร์ดผู้ป่วยใน ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัสภายในวอร์ดผู้ป่วยในและลดภาระงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ภายในวอร์ดผู้ป่วยโดยนำข้อมูลมาจากและเพื่อลดภาระการงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ภายในวอร์ดผู้ป่วยโดยคณะผู้จัดทำหวังว่าหุ่นยนต์ส่งยาจะมีความแม่นยำและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ