อุปกรณ์จำแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา รัตนปิติกรณ์, จิรชยา อินทรวงษ์โชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์จำแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิเคราะห์ข้อมูลผ่านโปรแกรม CiRA CORE และแสดงผลออกมารูปแบบเสียง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อสร้างและพัฒนาอุปกรณ์จำแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตาที่สามารถระบุตำแหน่งวัตถุตรงหน้าของผู้ใช้งาน โดยแสดงผลผ่านเสียง และมีราคาถูกลงเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ในท้องตลาดชนิดอื่น 2.เพื่ออัดวีดีโอเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การชิงทรัพย์ หรือการกระทำของบุคคลที่มีเจตนาร้ายก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้พิการทางสายตา เป็นต้น 3.เพื่อสร้างโมเดลในการจําแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์ได้แก่ ป้ายระวังพื้นลื่น ป้ายห้องน้ำผู้พิการ และป้ายทางหนีไฟ จากภาพที่รับมาจากกล้อง web cam โดยใช้วิธีการการเรียนรู้เชิงลึกผ่านโปรแกรม CiRA CORE 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์จำแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีวิธีการดําเนินการทั้งสิ้น 3 ขั้นตอน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ตอนที่ 1 การเตรียมรูปภาพและการ Train Model Machine Learning ของโปรแกรม CiRA CORE ตอนที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อจําแนกวัตถุโดยใช้ Model ที่ได้ทําการ Train แล้ว ตอนที่ 3 การออกแบบอุปกรณ์จำแนกหลุมและป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้พิการทางสายตา