เสื้อบอดี้สูท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณพวิทย์ แก้วคูณ, กฤตเมธ แซมสนธิ์, ปฏิภาณ หุ่นดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพล บุญเรือน, จุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เสื้อบอดี้สูท เป้นเสื้อที่จบุคลิคให้กับบุคคลที่ อยากหลังตรง แต่ติดนิสัยหลังค่อมมาแล้ว จะทำให้บุคลิคดีขึ้น