การศึกษาคุณภาพของดินและน้ำ ในบริเวณป่าจาก ณ ตำบลคลองลุ อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ที่มีผลต่อจำนวนชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์หน้าดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญตา กาหยี, กันติชา รอดทุกข์, กษมา จันทร์มา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ, ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ป่าชายเลนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ พืชและสัตว์หน้าดินบริเวณป่าชายเลนทำหน้าที่เป็นแหล่งอาหาร ตลอดจนแหล่งอนุบาลและหลบภัยสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำ

บทบาทในการรักษาสมดุลทางนิเวศวิทยา และปกป้องพื้นที่ชายฝั่งจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประเมินคุณภาพดินและน้ำภายในป่าชายเลนเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความอุดมสมบูรณ์ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์หน้าดินในตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวางแผนการจัดการทรัพยากร โครงการนี้จึงเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพ

ของแหล่งที่อยู่อาศัยของป่าและพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนดำเนินการสุ่มตรวจสอบสถานที่ 30 ตำแหน่งในบริเวณป่าจาก โดยใช้โปรแกรม Ling เพื่อกำหนดพิกัด การรวบรวมข้อมูลรายวันตลอดสามวันจะรวมถึงการวัดความเข้ม

ของแสง อุณหภูมิของดิน สีของดิน ค่า pH ของดิน ความลึกและความโปร่งใสของน้ำ อุณหภูมิของน้ำ ค่า pH ของน้ำ และสิ่งมีชีวิตหน้าดิน จากการสำรวจและเปรียบเทียบโดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนสรุปว่ามาตรฐานคุณภาพดินสอดคล้องกับดินป่าชายเลนอื่น ๆ ในประเทศไทย และการอ่านค่าคุณภาพน้ำอยู่ในข้อกำหนดของกรมประมง