การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเหง้าขิงต่อการยับยั้งแบคทีเรียในน้ำยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชนน คงแก้ว, รัฐภูมิ ชุมอักษร, รัชนี หวังหลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำยางสดที่ได้จากต้นยางพาราจะคงสภาพการเป็นน้ำยางพาราอยู่ได้ 3-6 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเกิดการเสียสภาพของยาง เกิดการบูดเน่า และมีกลิ่นเหม็น สาเหตุหลักเกิดจากการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียเข้าไปกิน น้ำตาล โปรตีนในน้ำยางพารา

จากการศึกษากลุ่มสมุนไพรพบสารสกัดหยาบจากเหง้าของขิงด้วยเมทานอลสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ ไม่ก่อให้เกิดการเสียสภาพและการบูดเน่าของน้ำยางพารา จึงเป็นแนวทางในการลดใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม