การศึกษาการสร้างเว็บไซต์สำหรับนำทางในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นฤดล เมืองอุดร, สุประวีณ์ อุดมผล, ธนกร กันอูบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัชชัย จันต๊ะวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการศึกษาการสร้างเว็บไซต์สำหรับนำทางในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ที่ไม่คุ้นชินกับสถานที่เข้ามาภายในโรงเรียน สามารถไปยังอาคารหรือห้องภายในอาคารนั้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำวิธีการนำทางประกอบด้วยการศึกษาภาษาต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์, ศึกษาแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำให้สามารถนำมาใช้งานด้วย และเก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบตัวหน้าเว็บไซต์และระบบพื้นหลังและพัฒนาเว็บไซต์ตามที่ออกแบบโดยใช้โปรแกรม VSCode สำหรับระบบนำทางใช้ระบบของ Google Maps ผลจากการประเมินพบว่า ระบบนำทางภายในโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยสามารถช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาทำธุระภายในโรงเรียนเป็นครั้งคราวให้สามารถเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้ตามต้องการด้วยเส้นทางที่ใกล้ที่สุด ในส่วนของการใช้งานตัวแอปพลิเคชันใช้งานได้สะดวกไม่ยุ่งยากโดยผู้คนทุกช่วงอายุสามารถเข้าใจและใช้งานได้ การนำทางมีความแม่นยำสูงสามารถนำทางได้อย่างถูกต้องเนื่องจากใช้ระบบการนำทางของ Google Maps ที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย