การยับยั้งการเจริญเติบโตของเเบคทีเรีย Lactobacillus spp. เพื่อควบคุมความเปรี้ยวของปลาส้มให้คงที่ด้วยสารสกัดข่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชูติมณฑน์ อภัยภักดี, ฐิติชญา ใจมา, ศรีจิรา ศรีธีระจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธีวรรณ ใจสันติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการผลิตปลาส้ม ผลิตภัณฑ์จากปลาน้ำจืดที่นำมาหมักและผ่านกระบวนการต่างๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งเป็นการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และนิยมรับประทานกันในทุกภาค แต่เมื่อมีการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มล้นตลาดและเกิดการเน่าเสีย จากการศึกษาพบว่าแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่ส่งผลให้เกิดความเปรี้ยวและเกิดการเน่าเสียตามมาคือแบคทีเรีย Lactobacillus spp. โดยคณะผู้จัดทำสนใจที่จะทำการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Lactobacillus spp. เพื่อควบคุมให้ความเปรี้ยวคงที่ โดยใช้สารสกัดข่า ที่ระดับความเข้มข้นต่างกันคือ 20, 40 และ 60 (%w/v)