เครื่องวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการ Michelson Interferometer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช ลายเรือง, ณัชชา สุขอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธารัตน์ คำราช, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยแผ่นดินไหว โดยเฉพาะบริเวณชายแดนหรือเขตภาคเหนือ ซึ่ง แผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและ มนุษย์มีส่วนกระทำให้เกิดขึ้น การเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย ได้รับ ผลกระทบการเกิดแผ่นดินไหว เพราะแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีศูนย์กลางจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ บ้านเมืองในเชียงรายเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่รู้ความรุนแรงของแผ่นดินไหว จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด ที่ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นับว่า เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก บ้านบางหลังพัง บางหลังเกิดรอยร้าว ถนนบางสายเกิดรอยแยก รวมถึงอาคาร สถานที่ก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่วัด แรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 แมกนิจูด อีกทั้งยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา 278 ครั้ง (ข้อมูลเมื่อเวลา 06.20 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2557) แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงาน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทํานายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต สาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวมาจากการกระทำของมนุษย์ อาทิ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ำในเขื่อน ระเบิดจากการทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่น เปลือกโลก แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกและทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัว ของวัตถุ ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้เห็นความสำคัญของปัญหาความรุนแรงของแผ่นดินไหว และได้สืบข้อมูลจนเจอ ศาสตร์ที่กล่าวถึงเทคนิคในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีชื่อว่า อินเทอร์เฟอโรเมทเตอร์ (interferometer) ทำให้ สนใจที่จะเอาหลักการนี้มาพัฒนาให้เป็นเครื่องวัดปริมาณริกเตอร์ เพื่อวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว และยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตเครื่องวัดแผ่นดินไหวอีกด้วย