เครื่องวัดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวโดยใช้หลักการ Michelson Interferometer

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญานุช ลายเรือง, ณัชชา สุขอยู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยมักประสบปัญหาภัยแผ่นดินไหว โดยเฉพาะบริเวณชายแดนหรือเขตภาคเหนือ ซึ่ง แผ่นดินไหวสามารถสร้างความเสียหายได้เป็นอย่างมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและ มนุษย์มีส่วนกระทําให้เกิดขึ้น การเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากที่สุดในประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย ได้รับ ผลกระทบการเกิดแผ่นดินไหว เพราะแผ่นดินไหวในครั้งนั้นมีศูนย์กลางจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ บ้านเมืองในเชียงรายเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่รู้ความรุนแรงของแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุด ที่ อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นับว่า เป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับชาวเชียงรายเป็นอย่างมาก บ้านบางหลังพัง บางหลังเกิดรอยร้าว ถนนบางสายเกิดรอยแยก รวมถึงอาคาร สถานที่ก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ที่วัด แรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 แมกนิจูด อีกทั้งยังเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมา 278 ครั้ง (ข้อมูลเมื่อเวลา 06.20 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2557)

แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเนื่องมาจากการปลอด ปล่อยพลังงาน เพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทํานายเวลา สถานที่ และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวมาจากการกระทําของมนุษย์ อาทิ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บน้ํา ในเขื่อน ระเบิดจากการทําเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่น เปลือกโลก แบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎีคือ ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลกและทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัว ของวัตถุ

ดังนั้นผู้จัดทําจึงได้เห็นความสําคัญของปัญหาความรุนแรงของแผ่นดินไหว และได้สืบข้อมูลจนเจอ ศาสตร์ที่กล่าวถึงเทคนิคในการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีชื่อว่า อินเทอร์เฟอโรเมทรี (interferometer) ทําให้ สนใจที่จะเอาหลักการนี้มาพัฒนาให้เป็นเครื่องวัดปริมาณริกเตอร์ เพื่อวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว