เครื่องวัดค่า PH ในดินเพื่อระบุพืชที่สามารถปลูกได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชคชัย ยากยืน, กฤตภัทร์ สมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาธิต ธรรมขันทา, มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ค่า pH ที่ใช้บอกสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดิน มีผลอย่างมากในการทำให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางเคมีของดิน ทำให้กรละลายตัวของธาตุหรือสารต่างๆ ในดินออกมา ซึ่งพืชเติบโตด้วยการดูดซึมธาตุอาหารต่างๆทางราก เพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆแต่ถึงจะเป็นธาตุอาหารพืชที่สำคัญ แต่ถ้ามีค่า pH ในดินที่ไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกก็จะเกิดเป็นพิษกับพืชได้ จากการค้นคว้าข้อมูล พืชเเต่ละชนิดจะมีค่า pH ที่สามารถอยู่อาศัยได้ที่ต่างกัน ซึ่งการแก้ไขค่า pH โดยทั่วไปนั้นจะใช้หินปูนเพิ่มค่า pH ในดิน และใช้ซัลเฟอร์ลดค่า pH ในดิน จึงทำให้เกิดแนวคิดในการทำเครื่องวัดค่า pH ของดิน เพื่อระบุพืชที่สามารถปลูกได้เพื่อช่วยแนะนำในการปลูก พืชต่างๆที่เหมาะสมกับกับค่า pH ของดินเพื่อช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้เหมาะสมกับดิน โดยในการศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องวัดค่า pH ในดิน สำหรับปลูกพืชในพื้นที่ต่างๆ