การพัฒนาอุปกรณ์เพิ่มแรงต้านอากาศโดยอาศัยหลักอากาศพลศาสตร์จากการตกของลูกไม้ตระกูลยาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะภรณ์ เกื้อทาน, ณัฐภัทร กุลอาจศรี, ณัฐวดี ศรีนวล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิวัฒน์ วรสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าลูกไม้ตระกูลยางนั้นมีการลดความเร็วปลายของการตกอย่างอิสระได้โดยตัวมันเอง โดยอาศัยเพียงลักษณะทางกายภาพ และสิ่งที่น่าสนใจในลูกยางนี้คือ มันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังงาน ทางผู้จัดทำเลยคิดที่จะริเริ่มที่จะนำข้อได้เปรียบของอากาศพลศาสตร์ของลูกยางนามาประยุกต์ใช้ซึ่งจะทำให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์เพิ่มแรงต้านอากาศเลียนแบบธรรมชาติ อีกทั้งยังไม่ต้องใช้พลังงาน และยังเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำพลังงานทางเลือกมาใช้ได้