การย้อมติดสีอสุจิของสัตว์โดยใช้แอนโทไซยานิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนันท์ เชื้อเมืองพาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรพรรณ เตชะเอ้ย, รัฐพงษ์ อภิธานินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชิ้นนี้เป็นโครงงานที่ศึกษาอสุจิของสัตว์ที่มีชีวิตโดยสามารถแยกได้จากการย้อมติดสีของไมโทคอนเดรีย เพื่อหาความน่าจะเป็นของการเป็นหมันในสัตว์ตัวนั้นและสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีได้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ โดยสิ่งที่ใช้ในการทดสอบคือ แอนโทไซยานิน เป็นสารสีที่สกัดจากเปลือกมะเขือม่วงยาว