การตรวจสอบโลหะหนักด้วยสารแอนโทไซยานินในผลผักปลังในน้ำด้วยตาเปล่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครชา นุ่มวงษ์, ชัยรัมภา คำแปง, เยาวลักษณ์ เลาหตีรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา กุลธีรพัฒนสิน, วนิดา แก้วตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นการตรวจวัดไอออนโลหะทองแดงและเหล็กประจุสองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้อุปโภคบริโภคด้วยสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลผักปลัง ซึ่งใช้เป็นอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ การศึกษาครั้งนี้อาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนโทไซยานินกับไอออนของโลหะหนักเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าการดูดกลืนแสงและสามารถมองเห็นการเปลี่ยนสีของสารละลายได้ด้วยตาเปล่า จากผลการศึกษาเบื้องต้นของสารสกัดจากผลผักปลัง พบว่าแอนโทไซยานินจากผลผักปลังเมื่อทําปฏิกิริยากับไอออนโลหะทองแดงและเหล็กประจุสองมีการเปลี่ยนสีที่แตกต่างกัน และให้ผลชัดเจนที่สุดเมื่อใช้บัฟเฟอร์ที่ค่า pH 4 และจากการหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตและสารสกัดเมล็ดผักปลังลงในถาดหลุมที่มีค่าความเข้มข้นของสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตที่ต่างกัน ทำให้สีของสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียว และใช้วิธีการเดียวกันในการทอลองกับสารละลายไอรอนทูซัลเฟตที่ความเข้มข้นของสารละลายต่างกัน ทำให้สีของสารละลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วงน้ำเงิน

จากผลการศึกษาขางต้น ทางผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะนำสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลผักปลัง มาตรวจวัดไอออนโลหะทองแดงและเหล็กประจุสองในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใช้อุปโภคบริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงราย เทคนิคที่พัฒนาขึ้นนี้จัดการพัฒนาวิธีวิเคราะห์แบบเคมีสะอาดชนิดหนึ่งที่ใช้สารเคมีธรรมชาติ และยังใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากประหยัดเวลาในการทดลองแล้วยังสามารถลดต้นทุนในการวิเคราะห์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย