การศึกษาอัตราส่วนและรูปแบบการวางตัวของเส้นใยจากกาบไผ่ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของอิฐคอนกรีต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิยดา ไทยน้อย, ธมลวรรณ อ่วมเมือง, ณัฐทิชา สีน้ำเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมยศ รัตนไพบูลย์กิจ, สุจาริณี มณีแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนและรูปแบบการวางตัวของเส้นใยจากกาบไผ่ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของอิฐคอนกรีต มีการสกัดเส้นใยจากกาบไผ่โดยคงเหลือสารลิกนินอยู่ในเส้นใยที่ได้ หลังจากขึ้นรูปอิฐคอนกรีตแล้วมีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวิเคราะห์ผลตั้งแต่การทดสอบเชิงกลคือ วัดค่าแรงกดหรือแรงอัดเพื่อเปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักที่เป็นไปได้ของอิฐคอนกรีต การดูดซึมน้ำ การเกิดปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์ การเป็นฉนวนไฟฟ้าหรือฉนวนความร้อน และการดูดซึมน้ำไปจนถึงการวิเคราะห์การจัดวางและกระจายตัวของเส้นใยในอิฐคอนกรีตจากวิธีการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบหาอัตราส่วนและรูปแบบของการวางตัวของเส้นใยที่ดีที่สุด