การศึกษาความสัมพันธ์ของระบบรากระหว่างต้นผักหวานป่ากับพืชพี่เลี้ยงและพัฒนาเป็นนวัตกรรมอนุบาลผักหวานป่าเพื่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรอุมารี เดชยศดี, จีรนันท์ ชุ่มทอง, ปณิตา อาจมุงคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการดำรงชีวิตของต้นผักหวานป่าในป่าเบญจพรรณ ศึกษาเปรียบเทียบระบบรากของต้นผักหวานป่าที่ปลูกกับต้นพี่เลี้ยง ศึกษารูปแบบการปลูกต้นกล้าผักหวานร่วมกับพืชพี่เลี้ยงและออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอนุบาลผักหวานป่าเพื่อการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์